Client Status Codes

Client Status Codes

Client Status Codes ถูกกำหนดค่าโดย Registrar บาง Registrar จะกำหนดสถานะขึ้นมาเมื่อมีการจดทะเบียน Domain แล้ว บาง Registrar ก็กำหนดขึ้นมาตอนที่มีการร้องขอให้จดทะเบียน Domain ซึ่งแต่ละสถานะก็จะมีความหมายแตกต่างกัน ดังข้อมูลต่อไปนี้

Client Status Codes

1. Client DeleteProhibited

    สถานะนี้จะบอกผู้ดูแล Domain ว่ามีการปฏิเสธคำขอลบ Domain

2. Client Hold

    สถานะนี้อาจจะพบเห็นบ่อย โดยผู้ดูแล Domain จะต้องทำการแก้ไขสถานะดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีปัญหากับสถานะนี้ แต่ต้องแจ้งผู้ให้บริการดูแล Domain เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานะให้ สถานะนี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแล Domain ไม่ได้ทำการชำระค่าต่ออายุ Domain หรือมีการแจ้งลบ Domain ไว้

3. Client RenewProhibited

     สถานะแสดงถึงการปฏิเสธในการต่ออายุ Domain ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ปกติ มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งลบ Domain

4. Client TransferProhibited

     สถานะบ่งชี้ว่ามีการปฏิเสธการย้ายผู้ให้บริการดูแล Domain ออกจากผู้ให้บริการดูแล Domain ปัจจุบัน อาจจะมีการตั้งค่าป้องกันการย้าย Domain ไว้

5. Client UpdateProhibited

     สถานะแสดงการปฏิเสธการอัพเดทสถานะ Domain หากต้องการ Update สถานะ Domain จะต้องแจ้งไปยังผู้ให้บริการดูแล Domain ดำเนินการเปลี่ยนสถานะให้