การปรับ Life Cycle ของชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน

การปรับ Life Cycle ของชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ขอแจ้งปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th และ .ไทย และกำหนดค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน (Redemption Fee)
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ชื่อโดเมนที่เข้าสู่วงจรชีวิตช่วง Redemption Grace Period จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน จำนวน 1,600 บาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการกู้คืนชื่อโดเมน
★ ★ ★ โปรดต่ออายุชื่อโดเมนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ ★ ★ ★
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thnic.co.th/doc/lifecycle-th.pdf
สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02-105-4385 หรือ line: @rukcom