เอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนโดเมนเนม .th

เอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนโดเมนเนม .th

การตั้งชื่อโดเมน .th

 

1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9) โดยชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว
2. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ
และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้
3. ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน
– กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อ
ที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
– กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของชื่อโครงการ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
– กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (ไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็น
ชื่อหรือคำหรืออักษรได้)
4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ (คำสงวนและคำเฉพาะ)

สำหรับการจดโดเมน .th จะมีเงื่อนไขที่พิเศษกว่าโดเมนสกุลอื่นๆ คือ โดเมนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ .in.th จะจดโดเมนได้ต้องเข้าเงื่อนไขที่ทาง THNIC กำหนด

และจะต้องส่งเอกสารให้ทาง THNIC ตรวจสอบด้วย. (กรุณาส่งเอกสารที่ Ticket เพื่อใช้ในการยื่นจดทะเบียนโดเมน)

 

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้

ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย (สำหรับสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า)

.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

สำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2) บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(3) รัฐวิสาหกิจ
(4) บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์
(5) นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับ
มอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย (สำหรับหน่วยงานภายใต้กองทัพไทยที่ได้รับการรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากกรมการ
สื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย)

.net.th หรือ .เน็ต.ไทย (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544)

.or.th หรือ .องค์กร.ไทย

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า

ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กร ระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

.in.th หรือ .ไทย 

สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ
เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย
– ชื่อโดเมนไม่ต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย ข้ออื่น ๆ
– อนุญาตให้ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศขอจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th ในชื่อเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิเท่านั้น