วิเคราะห์ปัญหา MySQL ด้วย mytop

วิเคราะห์ปัญหา MySQL ด้วย mytop

บ่อยครั้งที่ผู้ดแลระบบพบเจอปัญหาการทำงานหนักที่มาจาก MySQL แต่ไม่สามารถรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงได้ทั้งในเรื่องการ Performance Tuning หรือเป็นที่คำสั่ง Query ที่กินเครื่องเซิฟเวอร์ก็ตามวันนี้ผมมีเครื่องมือที่อยากจะมาแนะนำเพิ่มอีกตัวหนงคือ mytop ซึ่งจะเป็นตัวชั่วให้เรา Monitor หาสาเหตุได้ง่ายขึ้นและลดเวลาในการหาปัญหาได้

REQUIREMENTS
* Perl 5.005 or newer
* Getopt::Long
* DBI and DBD::mysql
* Term::ReadKey from CPAN

ติดตั้ง CPAN และ GIT

#yum -y install cpan git perl-TermReadKey
#cpan
#install DBI Term::ReadKey Term::ANSIColor Time::HiRes DBD::mysql


ขั้นตอนการติดตั้ง MyTop

git clone https://github.com/jzawodn/mytop
#cd mytop
#perl Makefile.PL
#make test
#make
#make install

หลังจากติดตั้งแล้วให้ทดสอบพิมคำสั่ง mytop

Screenshot from 2015-03-20 17:56:50

สร้างไฟล์ ~/.mytop เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกรอก Password ทุกครั้ง

user={ROOT}
pass={PASSWORD}
host=localhost
db=mysql
delay=1
port=3306
socket=
batchmode=0
header=1
color=1
idle=1

Screenshot from 2015-03-20 18:02:32

http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/mytop.html