ວິເຄາະບັນຫາ MySQL ດ້ວຍ mytop

ວິເຄາະບັນຫາ MySQL ດ້ວຍ mytop

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຜູ້ດູແລລະບົບພົບບັນຫາການເຮັດວຽກໜັກທີ່ມາຈາກ MySQL ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ເຖິງສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ທັງເລື່ອງການ Performance Tuning ຫຼື ທີ່ເປັນຄໍາສັ່ງ Query ທີ່ກິນເຄື່ອງເຊີບເວີກໍຕາມ ວັນນີ້ເຮົາມີເຄື່ອງມືທີ່ຢາກຈະແນະນໍາເພີ່ມອີກອັນໜຶ່ງຄື mytop ເຊິ່ງຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາ Monitor ສາເຫດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດເວລາໃນການຊອກບັນຫາໄດ້

REQUIREMENTS
* Perl 5.005 or newer
* Getopt::Long
* DBI and DBD::mysql
* Term::ReadKey from CPAN

ຕິດຕັ້ງ CPAN ແລະ GIT

#yum -y install cpan git perl-TermReadKey
#cpan
#install DBI Term::ReadKey Term::ANSIColor Time::HiRes DBD::mysql


ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ MyTop

git clone https://github.com/jzawodn/mytop
#cd mytop
#perl Makefile.PL
#make test
#make
#make install

ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວໃຫ້ທົດລອງພິມຄໍາສັ່ງ mytop

Screenshot from 2015-03-20 17:56:50

ສ້າງໄຟລ ~/.mytop ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ພິມ Password ທຸກຄັ້ງ

user={ROOT}
pass={PASSWORD}
host=localhost
db=mysql
delay=1
port=3306
socket=
batchmode=0
header=1
color=1
idle=1

Screenshot from 2015-03-20 18:02:32

http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/mytop.html