การ reset password ของ IPMI (CentOS)

การ reset password ของ IPMI (CentOS)

Install Package & IPMI Tools

yum -y install epel-release
yum -y install ipmitool
modprobe ipmi_devintf
modprobe ipmi_si

reset password เป็น ADMIN ตามค่า Default (สามารถเปลี่ยนได้)

ipmitool -I open user set password 2 ADMIN