วิธีเช็ค Speed ของ Harddisk

วิธีเช็ค Speed ของ Harddisk

dd if=/dev/zero of=filetest bs=64k count=16k conv=fdatasync
rm -rf filetest