การติดตั้ง PHP OCI8 EXTENSION (CENTOS 6.4)

การติดตั้ง PHP OCI8 EXTENSION (CENTOS 6.4)

การเพิ่ม Extension OCI8 จะทำให้เราสามารถใช้ php connect กับฐานข้อมูล Oracle ได้นะครับ เผื่อใครที่ไม่รู้จักซึ่งหลายๆคนประสบปัญหาในการติดตั้งกันพอสมควรครับ

1> เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง web server เลยแล้วกันนะครับ (Apache)

yum -y install httpd httpd-devel

2> ติดตั้ง Packages ทุกอย่างที่จำเป็นของ php

yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-mysql php-fpm -y

3> ดาวโหลด SDK Instant Client

เลือกโหลดที่จำเป็น ผมโหลดเฉพาะ 2 ตัวนี้ครรับ

4> ติดตั้ง Packages

rpm -ivh oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm
rpm -ivh oracle-instantclient12.1-devel-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm

5> หลังจากนั้นติดตั้ง OCI8 ผ่าน PECL

pecl install oci8

ในขั้นตอนการติดตั้งจะต้องกำหนด Path ของ Library ให้กำหนดเป็น /usr/lib/oracle/12.1/client64/lib

6> เพิ่ม extension=oci8.so ลงในไฟล์ php.ini

7 restart service

service httpd restart

หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ทดสอบโดยใช้ phpinfo() แล้วมองหา OCI8 ครับ

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้ php เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ Oracle ได้แล้วครับ

ที่มา
http://www.oracle.com/technetwork/articles/dsl/technote-php-instant-084410.html