ตรวจหามัลแวร์บนเครื่องเซิฟเวอร์ด้วย LMD (CENTOS 6.4)

ตรวจหามัลแวร์บนเครื่องเซิฟเวอร์ด้วย LMD (CENTOS 6.4)

LMD (Linux Malware Detect) เป็น Software ที่ถูกพัฒนาเพื่อหามัลแวร์บนเครื่อง Linux โดยเฉพาะซึ่งมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างคลอบคลุมทั้งการตรวจสอบมัลแวร์จาก signatures ที่มีการเข้ารหัส MD5 , HEX , Base64 , PHP Shell และ อื่นๆ (จะมีการอัพเดทฐานข้อมูลมัลแวร์ใหม่ๆจากเซิฟเวอร์ของผู้พัฒนาอยู่เสมอ) และจากที่ผมทดลองใช้มาก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำและเหมาะกับเว็บเซิฟเวอร์มากจึงอยากจะแนะนำให้ได้ทดลองใช้กันครับ ที่สำคัญเป็น Open Source ครับ

Features:

– MD5 file hash detection for quick threat identification
– HEX based pattern matching for identifying threat variants
– statistical analysis component for detection of obfuscated threats (e.g: base64)
– integrated detection of ClamAV to use as scanner engine for improved performance
– integrated signature update feature with -u|–update
– integrated version update feature with -d|–update-ver
– scan-recent option to scan only files that have been added/changed in X days
– scan-all option for full path based scanning
– checkout option to upload suspected malware to rfxn.com for review / hashing
– full reporting system to view current and previous scan results
– quarantine queue that stores threats in a safe fashion with no permissions
– quarantine batching option to quarantine the results of a current or past scans
– quarantine restore option to restore files to original path, owner and perms
– quarantine suspend account option to Cpanel suspend or shell revoke users
– cleaner rules to attempt removal of malware injected strings
– cleaner batching option to attempt cleaning of previous scan reports
– cleaner rules to remove base64 and gzinflate(base64 injected malware
– daily cron based scanning of all changes in last 24h in user homedirs
– daily cron script compatible with stock RH style systems, Cpanel & Ensim
– kernel based inotify real time file scanning of created/modified/moved files
– kernel inotify monitor that can take path data from STDIN or FILE
– kernel inotify monitor convenience feature to monitor system users
– kernel inotify monitor can be restricted to a configurable user html root
– kernel inotify monitor with dynamic sysctl limits for optimal performance
– kernel inotify alerting through daily and/or optional weekly reports
– e-mail alert reporting after every scan execution (manual & daily)
– path, extension and signature based ignore options
– background scanner option for unattended scan operations
– verbose logging & output of all actions

ขั้นตอนการติดตั้ง (CentOS 6.4)

1 > ดาวโหลด Linux Malware Detect (LMD)

# cd /root
# wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

2 > ติดตั้ง LMD

# tar xfz maldetect-current.tar.gz
# cd maldetect-1.4.2
# chmod 775 install.sh
# sh install.sh

3 > ขั้นตอนการ Config

vi /usr/local/maldetect/conf.maldet

email_alert : หากให้มีการแจ้งเตื่อนไปที่ email ให้กำหนดเป็น 1
email_subj : หัวข้อ Email ที่ใช้สำหรับแจ้งเตื่อน
email_addr : ตั้งค่า Email ที่ใช้สำหรับแจ้งเตือน
quar_hits : หากตรวจพบมัลแวร์ กำหนด 0 คือให้แจ้งเตือนเฉยๆ กำหนด 1 เพือไม่กักกันไม่ให้มีการ execute ไฟล์ดังกล่าว
quar_clean : หากต้องการกำจัดมัลแวร์เลยให้กำหนดค่า 1
quar_susp : suspend Account ที่ตรวจสอบพบมัลแวร์ แนะนำค่า 0 นะครับเพราะอาจจะกระทบกับ service บางอย่างได้
quar_susp_minuid : ระยะเวลา suspend Account

# [ EMAIL ALERTS ]
##
# The default email alert toggle
# [0 = disabled, 1 = enabled]
email_alert=1
# The subject line for email alerts
email_subj=”maldet alert from $(hostname)”
# The destination addresses for email alerts
# [ values are comma (,) spaced ]
email_addr=”[email protected]”
# Ignore e-mail alerts for reports in which all hits have been cleaned.
# This is ideal on very busy servers where cleaned hits can drown out
# other more actionable reports.
email_ignore_clean=0
##
# [ QUARANTINE OPTIONS ]
##
# The default quarantine action for malware hits
# [0 = alert only, 1 = move to quarantine & alert]
quar_hits=1
# Try to clean string based malware injections
# [NOTE: quar_hits=1 required]
# [0 = disabled, 1 = clean]
quar_clean=1
# The default suspend action for users wih hits
# Cpanel suspend or set shell /bin/false on non-Cpanel
# [NOTE: quar_hits=1 required]
# [0 = disabled, 1 = suspend account]
quar_susp=0
# minimum userid that can be suspended
quar_susp_minuid=500

4 > วิธีการใช้งาน maldet

# maldet –scan-all /home

# maldet –quarantine SCANID
OR
# maldet –clean SCANID

สามารถตั้งค่าให้ maldet ทำงานทุกๆเวลาที่เราต้องการได้โดยแก้ไขค่า config ที่ไฟล์ /etc/cron.daily/maldet

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rfxn.com/projects/linux-malware-detect
http://www.tecmint.com/install-linux-malware-detect-lmd-in-rhel-centos-and-fedora/

บทความที่เกี่ยวข้อง


ระบบ MONITOR SERVICE พร้อมจัดการระบบ แบบอัตโนมัติ ด้วย MONIT

Monit เป็นโปรแกรม open source ที่มีคุณสมบัติด้านการ Monitor  Service  ในระบบ  ซึ่งบางครั้ง…

ติดตั้ง DELL OPENMANAGER
Dell OpenManager คือชุดซอฟแวร์ที่ Dell ทำออกมาเพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบความผิดปกติของ…

เพิ่มความปลอดภัยให้กับ Linux Server ด้วย Lynis
Lynis เป็นเครื่องมือสำหรับทำ Security Audit และ hardening…

เช็คปริมาณการรับส่งข้อมูลด้วย iperf
iperf เป็นเครื่องมือสำหรับเช็คอัตราการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิฟเวอร์ 2…

ทำให้การวิเคราะห์ Access Log ง่ายขึ้นด้วย goaccess
Goaccess เป็น Tools สำหรับช่วยวิเคราะห์ Log ของเว็บเซิฟเวอร์ที่รองรับทั้ง Apache และ Nginx…