ການຕິດຕັ້ງ PHP OCI8 EXTENSION (CENTOS 6.4)

ການຕິດຕັ້ງ PHP OCI8 EXTENSION (CENTOS 6.4)

ການເພີ່ມ Extension OCI8 ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໃຊ້ php connect ກັບຖານຂໍ້ມູນ Oracle ໄດ້ ເພື່ອໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນປະສົບບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງກັນພໍສົມຄວນ

1> ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການຕິດຕັ້ງ web server ເລີຍ (Apache)

yum -y install httpd httpd-devel

2> ຕິດຕັ້ງ Packages ທຸກຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນຂອງ php

yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-mysql php-fpm -y

3> ດາວໂຫຼດ SDK Instant Client

ເລືອກໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນ ໂຫຼດສະເພາະ 2 ຕົວນີ້

4> ຕິດຕັ້ງ Packages

rpm -ivh oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm
rpm -ivh oracle-instantclient12.1-devel-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm

5> ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕັ້ງ OCI8 ຜ່ານ PECL

pecl install oci8

ໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງຈະຕ້ອງກໍາ Path ຂອງ Library ໃຫ້ກໍານົດເປັນ /usr/lib/oracle/12.1/client64/lib

6> ເພີ່ມ extension=oci8.so ລົງໃນໄຟລ php.ini

7 restart service

service httpd restart

ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍ ທົດລອງໂດຍໃຊ້ phpinfo() ແລ້ວຊອກຫາ OCI8

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດໃຊ້ php ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ Oracle ໄດ້ແລ້ວ

ທີ່ມາ
http://www.oracle.com/technetwork/articles/dsl/technote-php-instant-084410.html