สร้างระบบ REALTIME MONITOR ด้วย SCOUT REALTIME

สร้างระบบ REALTIME MONITOR ด้วย SCOUT REALTIME

Scout Realtime นั้นเป็น OpenSource Project ที่พัฒนาด้วยภาษา Ruby สิ่งที่ผมชอบนั้นคือหน้าตาสวยงามและสามารถ Monitor Service ต่างๆในเครื่องเราได้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น Nginx, Apache, Named, Mysql ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รวดเร็วและตรงจุดครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง

Install Ruby (ต้อง version มากกว่า 1.9)

ติดตั้ง Library ที่จำเป็น

yum groupinstall -y 'development tools'

ดาวน์โหลดและติดตั้ง RVM

curl -L get.rvm.io | bash -s stable
source /etc/profile.d/rvm.sh

Installing Ruby 2.1.0 On CentOS 6.5 Using RVM

rvm reload
rvm install 2.1.0 
rvm list rubies
rvm use 2.1.0 --default
rvm use 2.1.0

เสร็จสินการติดตั้ง Ruby ต่อไปเราจะมาติดตั้ง Scout Realtime ผ่าน Gem กันครับ

gem install scout_realtime

Start Service

scout_realtime

หลังจากนั้นเปิด Firewall tcp port 5555 เพื่อให้ Client Connect เข้ามาด้วยครับ

iptables -A INPUT -p tcp --dport 5555 -j ACCEPT

ทดสอบเรียกจาก Client (ทดสอบจากเครื่องผมเอง)

แก้ไขค่า user และ IP ให้ถูกต้องด้วยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://scoutapp.github.io/scout_realtime/