วิธีการ clean install Exim กรณี build แล้ว start ไม่ขึ้น (Directadmin)

วิธีการ clean install Exim กรณี build แล้ว start ไม่ขึ้น (Directadmin)

clean Install Exim

/usr/local/directadmin/scripts/exim.sh
cd /usr/local/directadmin/custilmbuild
./build set exim yes
./build exim