การ manual renew ฟรี SSL จาก Let’s Encrypt (Directadmin)

การ manual renew ฟรี SSL จาก Let’s Encrypt (Directadmin)

วิธีนี้คือการ renew SSL ของทุก domain ในเครื่องโดย copy command ด้านล่างไปรันได้เลย

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build clean all
./build update
./build update_da

echo "letsencrypt_renewal_days=60" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
echo "action=rewrite&value=letsencrypt" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq
wget -O /usr/local/directadmin/scripts/custom/recreate_ssl_combined.sh  https://putter.network/rtools/conf/directadmin/scripts/recreate_ssl_combined.sh
chmod 700 /usr/local/directadmin/scripts/custom/recreate_ssl_combined.sh
sh /usr/local/directadmin/scripts/custom/recreate_ssl_combined.sh

service nginx restart
service httpd restart