การติดตั้ง extension php-ldap ใน Directadmin

การติดตั้ง extension php-ldap ใน Directadmin

yum -y install openldap-devel
cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2
cp -fp configure/ap2/configure.php56 custom/ap2/configure.php56

เพิ่มข้อมูลลงไปท้ายไฟล์ configure.php56

--with-ldap=/usr \ 
--with-ldap-sasl=/usr
ln -s /usr/lib64/libldap.so /usr/lib/libldap.so
ln -s /usr/lib64/libldap_r.so /usr/lib/libldap_r.so