การเคลีย Email ใน Queue ของ Exim ทั้งหมด (Directadmin)

การเคลีย Email ใน Queue ของ Exim ทั้งหมด (Directadmin)

cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim
/sbin/service exim restart