ตั้งค่า Roundcube เป็นค่า default ของ Web mail ใน Directadmin

ตั้งค่า Roundcube เป็นค่า default ของ Web mail ใน Directadmin

echo "webmail_link=roundcube" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
service directadmin restart