ติดตั้ง Directadmin ใน NAT IP

ติดตั้ง Directadmin ใน NAT IP

ปัญหาในการติดตั้ง Directadmin ในกรณีที่เราใช้ NAT IP คือในขั้นตอนติดตั้งที่จะต้อง Activate License นั้นจะทำไม่ผ่านเพราะว่าทาง Directadmin จะเช็ค IP ของ network interface กับ License ที่เราซื้อให้ไม่ได้ และจะแจ้ง error มาตอนติดตั้งว่าให้ทำการติดต่อ [email protected] วิธีการแก้ปัญหา

1 ก่อนที่จะรัน setup.sh ให้ใส่เลข 1 ไว้ที่ /root/.lan

echo 1 >> /root/.lan

2 ตั้งค่า virtual interface และใส่เลข IP ที่เราได้ซื้อ License ไว้ (แก้ x.x.x.x เป็นหมายเลข Public IP)

cd /etc/sysconfig/network-scripts 
vi ifcfg-eth0:0 

DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=none 
ONPARENT=yes
 IPADDR=x.x.x.x
 NETMASK=255.255.255.255
 ONBOOT=yes

Screen Shot 2560-01-17 at 12.33.23 AM

Screen Shot 2560-01-17 at 12.35.46 AM

3 ติดตั้ง Directadmin ด้วย setup.sh ตามปกติโดยในขั้นตอนที่จะต้องเลือก Network Interface ให้เลือกที่ virtual interface คือ eth0:0 (หากใช้งานชื่อ interface อื่นก็เลือกให้ตรงกับเซิฟเวอร์ของท่านเอง)

4 เพิ่มค่า ip_lan เข้าไปใน Config ของ Directadmin (แก้หมายเลขไอพีเป็นของเซิฟเวอร์ตัวเองด้วย)

echo "ip_lan=192.168.100.5" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf 
service directadmin restart

5 ทำการ Link IP ที่ที่เป็น Public IP กับ NAT IP

Screen Shot 2560-01-17 at 12.41.21 AM

เลือกที่ public_ip และเลือกเฉพาะ Add to apache และกด Link IP

Screen Shot 2560-01-17 at 12.42.16 AM

หากเรียบร้อยจะได้ประมาณภาพด้านล่างครับ

Screen Shot 2560-01-17 at 12.42.55 AM


6 ทำการ disable da-popb4smtp

echo "hostlist relay_hosts=" >> /etc/exim.variables.conf.custom 
cd /usr/local/directadmin/custombuild 
./build set eximconf_release 4.5 
./build update 
./build exim_conf