การติดตั้ง Composer ใน Linux

การติดตั้ง Composer ใน Linux

Linux Command

cd /tmp
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer