การ Restore ด้วย Backup Manager

การ Restore ด้วย Backup Manager

1. หลักจาก Login Directadmin  และเลือก Menu Backup Manager. โดยจะสามารถได้เฉพาะบริการที่เป็น Hosting ของบริษัทเท่านั้น

2. เลือก Restore file จาก  Files backups.

1. เลือกวันที่ ที่ต้องการ Restore File กลับไป

2. กดปุ่มด้านเหลัง เพื่อเลือก File ของวันที่นั้นๆ

3. กด Restore จาก File หรือ Folder ที่ต้องการ

4. รอจนเสร็จจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูก เป็นอันเสร็จสิ้น

3. เลือก Restore Database จาก MySQL backups

1. เลือกวันที่ ที่ต้องการ Restore Database กลับไป

2. กดปุ่มด้านเหลัง เพื่อเลือก File ของวันที่นั้นๆ

3. กด Restore จากชื่อ Database  ที่ต้องการ

4. รอจนเสร็จจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูก เป็นอันเสร็จสิ้น