ກວດກາໝາຍເລກ IP ທີ່ Login ເຂົ້າມານໍາໃຊ້ Directadmin

ກວດກາໝາຍເລກ IP ທີ່ Login ເຂົ້າມານໍາໃຊ້ Directadmin

ຫາກຕ້ອງການກວດວ່າມີການເຂົ້າມານໍາໃຊ້ Directadmin ເວລາໃດ ແລະ ໝ!ຍເລກ IP Address ໃດທີ່ເຂົ້າມານໍາໃຊ້ ສາມາດກວດໄດ້ດ້ວຍເມນູ Login History

Screen Shot 2560-01-16 at 4.38.32 PM

Screen Shot 2560-01-16 at 4.42.11 PM