ວິທີການເພີ່ມເວັບໄຊ້ເຂົ້້າ Google Search Console

ວິທີການເພີ່ມເວັບໄຊ້ເຂົ້້າ Google Search Console

Google Search Console ເປັນບໍລິການຟຣີຈາກທາງ google ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດສອບສະຖານະການຈັດກວດສອບດັດຊະນີ ຫຼື ກວດສອບໄດ້ວ່າຜູ້ເຂົ້າຂົມເວັບໄຊ້ ຫຼື ຄົ້ນຫາເວັບໄຊ້ຂອງເຮົາດ້ວຍ Keyword ໃດ ຫາກເຊົ້າໃຈຫຼັກການ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊ້ຕາມ Google Search Console ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການສະແດງຜົນໃນການຄົ້ນຫາຂອງ Google Search ຈະເພີ່ມໂອກາດຕິດໜ້າທໍາອິດຂອງ Google ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເຂົ້ງລິ້ງhttp://www.google.com/webmasters/tools ຈາກນັ້ນຄລິກທີ່า Start now

login ດ້ວຍ Account Google (Gmail)

ການເພີ່ມເວັບໄຊ້ໃນ Property ມີ 2 ແບບ

ແບບທີ 1 ການເພີ່ມເວັບໄຊ້ແບບລະບຸ Domain (Domain Property)

 

1.1ໃຫ້ເລືອກຫົວຂ້Domainແລ້ domain ຫຼື subdomainທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ໝາຍເລກ1 ເຊັ່ນ test.hukcom.laຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກົດContinueທີ່ໝາຍເລກ 2

1.2 ກົດປຸ່ມ Copy ເພື່ອບັນທຶກຄ່າ TXT Record ທີໝາຍເລກ 1 ຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາຄ່າ TXT Record ໄປໃສ່ໃນ DirectAdmin ຂອງ Domain

 

ວິທີເພີ່ມຄ່າ TXT Record ໃນ DirectAdmin https://help.ruk-com.in.th/topic/16376

 

1.3 ຫາກໃສ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ກົດ Verifyຕາມໝາຍເລກທີ 2

ແບບທີ 2 ການເພີ່ມເວັບໄຊ້ແບບເຈາະຈົງເທື່ອລະ URL

 

2.1 ເລືອກທີ່ URL prefix ແລ້ວໃສ່ URL ທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ https://www.hukcom.la ທີ່ໝາຍເລກ 1 ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກົດ Continueຕາມໝາຍເລກ 2

2.2 ສາມາດເບິ່ງວິທີການ Upload file HTML ຕາມລິ້ງທີ່ຄັດຕິດມາໂດຍເບິ່ງທີ່ຫົວຂໍ້ 2.1 ເປັນຕົ້ນໄປ https://help.ruk-com.in.th/topic/8424/

2.3 ການຢືນຢັນດ້ວຍການເພີ່ມHTML tag https://help.ruk-com.in.th/topic/16435/