วิธีการย้ายโดเมนเนม .th

วิธีการย้ายโดเมนเนม .th

กรณีที่ต้องการย้ายโดเมนมาไว้กับเรา  (หลังย้ายเสร็จ อายุโดเมนจะเพิ่มจากวันหมดอายุเดิมไปอีก 1 ปี)

1.) สั่งซื้อ ย้ายชื่อโดเมน เข้าที่เมนู บริการของเรา -> จดโดเมน -> ย้ายชื่อโดเมน https://hostings.ruk-com.in.th/cart.php?a=add&domain=transfer  (สำหรับโดเมนเนม .th ไม่ต้องใส่ Epp Code / Auth Code)

2.) ชำระค่าบริการรายละเอียดตาม ใบสั่งซื้อ -> แจ้งชำระเงิน https://hostings.ruk-com.in.th/payment.php (สามารถแนบเอกสารในข้อ 4 มาในขั้นตอนนี้ได้เลย)

3.) จัดทำเอกสารออกโดยออกในนามบริษัทที่เป็นเจ้าของโดเมนและลงนามโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา ในเอกสารส่วนของ email ที่เข้าสู่ระบบให้ใส่ชื่อ email : [email protected] ซึ่งเป็น email ของทาง rukcom ที่ได้ลงทะเบียนกับทาง thnic เรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างเอกสาร https://help.ruk-com.in.th/topic/8085/

4.) สแกนเอกสารการย้ายทั้งหมด ส่งมาที่อีเมล [email protected] หรือแจ้งผ่านระบบแจ้งปัญหา Hosting Support https://help.ruk-com.in.th/topic/8053/ (สามารถแนบเอกสารการย้ายและหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกันได้เลยครับ)

5.) จะมีอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา ว่าเอกสารย้าย และการชำระเงินถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง จะสามารถย้ายโดเมนเรียบร้อยภายใน 24 ชม. ครับ