บริการจัดการ Email Account

บริการจัดการ Email Account

1. เมนู E-Mail Account สำหรับจัดการ Account E-mai

2. กด Create Account

3. กรอกข้อมูลลงให้ถูกต้อง
Username  : ชื่อ account E-mail
Enter Password : รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน E-mail
Email Quota (Meg): ความจุในการเก็บ E-mail หน่วยเป็น Megabyte
Send Limit : กำหนดจำนวนการส่ง E-mail ออกต่อวัน

4. หลังจากกด create จะมีรายละเอียดของ account แสดงขึ้นมา
login เข้าใช้งาน email ได้จาก เมนูนี้

5. ใส่รายละเอียด email ที่ได้สร้างลงไป

6. ใช้งาน E-mail ได้เลยจ้า