ขั้นตอนการ Upgrade และ Downgrade Plan

ขั้นตอนการ Upgrade และ Downgrade Plan

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Ruk-com Hosting และเลือกเมนู
บริการ -> บริการที่เช่า

2. เลือกบริการที่ต้องการ Upgrade/Downgrade Plan
จากภาพจะเห็นได้ว่ามีอยู่เพื่ยงบริการเดียว

3. หลังจากเข้ามาสู่ข้อมูลบริการที่ต้องการ Upgrade/Downgrade Plan แล้ว
สังเกตุด้านล่างจะมีปุม Upgrade เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลบริการ

4. เมื่อลูกค้ากดปุ่ม Upgrade แล้วจะแสดงบริการทั้งหมดที่ลูกค้าสามารถ Upgrade/Downgrade ได้

***  ในกรณี Upgrade ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพียงแค่ส่วนต่างระหว่าง Package เท่านั้น

ในกรณี Downgrade ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ และในรอบบิลถัดไปจะออก invoice ตาม Package ที่เลือกไว้ 

5. ตรวจสอบข้อมูล ​Package ที่ต้องการย้ายอีกครั้ง หากมั่นใจแล้วกดปุ่ม “คลิ๊กไปหน้าถัดไป”

6. หลังจากได้รับ invoice แล้วลูกค้าสามารถชำระค่าบริการ และแจ้งค่าบริการได้สำหรับบุคคลธรรมดาได้ที่ https://hostings.ruk-com.in.th/payment.php
และ สำหรับนิติบุคคลได้ที่ https://hostings.ruk-com.in.th/payment.php