วิธีการ repair และ Opimize MySQL (Directadmin)

วิธีการ repair และ Opimize MySQL (Directadmin)

แนะนำการ check , optimize , repair MySQL สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลเพราะว่าโดยปกติ MySQL จะถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาและหากมีการ lock ของ Table หรือมีบางอย่างทำงานไม่ปกติจะทำให้ table บางตัวเสียหายอาจจะทำให้ทำงานได้ช้า หรือ Table Crash ในที่สุด แนะนำให้ repair อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

Auto repair

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/bin/mysqlcheck --auto-repair -A -u da_admin -pX &

Check Table

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/bin/mysqlcheck --check -A -u da_admin -pX &

Optimize เพื่อลด Overhead ในตาราง

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/bin/mysqlcheck --optimize -A -u da_admin -pX &