ทำศูนย์ควบคุม DATABASE ด้วย DBNINJA

ทำศูนย์ควบคุม DATABASE ด้วย DBNINJA


DbNinja เป็น Open source ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการ Database ที่น่าสนใจอีก 1 ตัวที่ผมจะมาแนะนำให้รู้จักนะครับเหมาะสำหรับ SYSAdmin ที่ต้องคอยดูแล Database หลายๆเครื่องผ่านศูนย์กลางที่เดียวและยังสามารถทำงานแทนที่ phpMyAdmin, Adminer, Chive และอื่นๆ โดยที่มีฟังก์ชั่นที่จำเป็นครบถ้วนหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมานะครับ

DBNinja Feature

– Manage databases, tables, events, indices, foreign keys and triggers.
– Edit procedures, functions and views.
– Manage and export user accounts and privileges.
– Back-up and restore database structure and data.
– Compare and synchronize databases between hosts.
– Export data into CSV, SQL, Excel and JSON formats.
– Check, repair and optimize tables.
– View and terminate active server connections.
– View system status info and edit system variables.
– Connect to multiple hosts at same time.
– Do tasks simultaneously with tabs-based interface.
– Access all hosts and database objects from a tree view.
– Items can be right-clicked to show context-sensitive menus.
– Edit queries and routines efficiently with syntax highlighting.
– Work with multilingual data – different encodings are supported.
– Preview images and other binary data that’s stored in tables.
– Save your favorite queries for later use.
– Set limits on amounts of fetched data and query execution time.
– Use keyboard shortcuts for common tasks.

ขั้นตอนการติดตั้ง DbNinja (CentOS 6.5)

1 > ติดตั้ง LAMP Server

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum -y install httpd mod_ssl
yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-mysql php-fpm php-pecl-json -y
service httpd restart
chkconfig httpd on

ทดสอบเว็บ server : http://ip-address

2 > ดาวโหลด DbNinja จากผู้พัฒนา

wget http://www.dbninja.com/download/dbninja.zip
unzip dbninja.zip
mv dbninja /var/www/html/dbninja
chmod 777 /var/www/html/dbninja/_users/

3 > ติดตั้ง DbNinja (http://ip-address/dbninja)

กด I Agree

สามารถดูเลขสำหรับ Authen ได้จาก

ls /var/www/html/dbninja/_users

ตั้งค่า Password

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยให้ลองเข้าที่ http://ip-address/dbninja

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dbninja.com/
http://www.unixmen.com/manage-databases-hosted-servers-remotely-dbninja/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+unixmenhowtos+%28Unix