ทำให้ทราฟฟิกจาก http วิ่งไปที่ https ทั้งหมด (redirect)

ทำให้ทราฟฟิกจาก http วิ่งไปที่ https ทั้งหมด (redirect)

ให้สร้างไฟล์ .htaccess ไว้ที่ public_html หากมีไฟล์นี้อยู่แล้วให้นำ Code ไปไว้ด้านบนสุดได้เลย

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
</IfModule>