การติดตั้ง mod_rpaf เพื่อให้ header ส่ง IP จริงไปที่ reverse proxy

การติดตั้ง mod_rpaf เพื่อให้ header ส่ง IP จริงไปที่ reverse proxy

ปัญหาแรกที่เจอหลังจากเราใช้งาน Web Server แบบ Reverse Proxy คือ Web Server ปลายทางที่รับ request จะมองเห็น IP Address เป็น localhost หรือ 127.0.0.1 นั่นเอง แก้ปัญหาง่ายๆให้กับ Apache ด้วยการติดตั้ง mod_rpaf เพิ่มเติมดังนี้

cd /usr/local/src
wget https://github.com/y-ken/mod_rpaf/archive/master.zip
unzip master
cd mod_rpaf-master
/bin/sed -i "s/remote_/client_/g" mod_rpaf-2.0.c
make && make install

แก้ไขไฟล์ /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf โดยเพิ่มข้อความดังนี้
Screen Shot 2560-01-17 at 1.46.41 AM