วิธีปิด Virtual Cronjob ใน WordPress เพื่อลดการทำงานของเซิฟเวอร์