ການອັບເດດ Version ຂອງ Directadmin ຜ່ານ Command Line