ການອັບເກຣດ Custombuild ເປັນ Version 2

ການອັບເກຣດ Custombuild ເປັນ Version 2

ກວດເບິ່ງ Version ທີ່

/usr/local/directadmin/custombuild/build

ຫາກຍັງເປັນ version 1.x ແລະຕ້ອງການຈະປ່ຽນເປັນ Version 2.x ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz