การตั้งค่า E-mail Outlook

การตั้งค่า E-mail Outlook

1. เข้าที่ File -> Add Account

 

2. เลือก Internet E-mail -> Next

 

3. ใส่รายละเอียดดังรูป แล้วกด More Setting (จะขึ้นหน้าต่างข้อ 4 ) จากนั้นกด Next (จะขึ้นหน้าต่าง Test ข้อ5)

 

4. เลือก tab Outgoing Server แล้วเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication -> Ok

 

5. เมื่อ Test ผ่านกด Close

 

6. Finish