ติดตั้ง Memcache ให้ VestaCP

ติดตั้ง Memcache ให้ VestaCP

Install Memcache

yum install  --enablerepo=remi php-pecl-memcache memcached libmemcached -y
service memcached restart
chkconfig memcached on

ทดสอบด้วยการ Telnet ไปที่ port 11211 หากสามารถเชื่อมต่อได้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ