1.  หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ Menu Billing -> My invoice

2.  เลื่อกหมายเลข invoice ที่ต้องการชำระค่าบริการ

3.  เลื่อกช่องทางสำหรับชำระค่าบริการ และกด Pay Now เพื่อชำระค่าบริการ

ในขณะนี้ทางบริษัทมีช่องทางการชำระค่าบริการคือ

1. QR Code
2. Credit Card
3. Pay Pal

4.  ชำระค่าบริการ

4.1 ชำระค่าบริการด้วย Credit Card

1. เลือกการชำระค่าบริการแบบ Credit Card
2. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิต
3. กด Pay Now เพื่อชำระค่าบริการ

4.2 ชำระค่าบริการด้วย QR Code

1. เลือกการชำระค่าบริการ แบบ QR Code
2. แสกน QR Code เพื่อชำระค่าบริการ

4.3 ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร

1. เลือกการชำระค่าบริการ Bill Payment
2. Print เอกสาร
3. นำเอกสารไปชำระค่าบริการผ่านธนาคารที่มี Logo ในเอกสาร
4. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการระบบจะทำการ Add Payment อัตโนมัติ