ບໍລິຫານຈັດການ Sub Domain

ບໍລິຫານຈັດການ Sub Domain

ໃນການນໍາໃຊ້ Directadmin ນັ້ນຈະແຍກ Domain ຫຼັກກັບ Sub Domain ກັນຄົນລະເມນູ ແລະ ຫາກຕ້ອງການຈະເພີ່ມ Sub Domain ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາເພີ່ມທີ່ເມນູນີ້ທຸກຄັ້ງ

Screen Shot 2560-01-16 at 4.47.11 PM

ວິທີການເພີ່ມຄືໃຫ້ໃສ່ຊື່ sub domain ທີ່ຕ້ອງການໃນຊ່ອງ Add Sub-Domain: ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ

Screen Shot 2560-01-16 at 4.48.44 PM

ໂດຍ Sub domain ໃນ Directadmin ຈະຖືກໃຊ້ໃນ Directory ພາຍໃຕ້ domain ຫຼັກເຊັ່ນ

/home/admin/domain/putter.network/public_html/wp