การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน App mail สำหรับ IOS (iPhone/iPad) แบบ IMAP

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน App mail สำหรับ IOS (iPhone/iPad) แบบ IMAP

1. ทำการเลือกที่ App Mail >> เลือกอื่นๆ ดังรูป

2. ทำการใส่รายละเอียดของ Email ดังนี้

– ชื่อ : ชื่อผู้ใช้งาน

– อีเมล : ใส่ Email Account เช่นในตัวอย่างจะเป็น rukcom@yourdomain.com

– รหัสผ่าน : รหัสผ่าน Email Account

– คำอธิบาย : ใส่ Email Account เรียบร้อยแล้วกดที่ถัดไป

3. ทำการเลือก IMAP /SMTP และกรอกรายละเอียดข้อมูล Incoming Mail Server และ Outgoing Mail Server ของ Email ดังนี้

– Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า/ขาออก เช่น mail.yourdomain.com

– Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น rukcom@yourdomain.com

– Password  รหัสผ่าน Email Account

4. จะมี alert เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SSL ให้กด ”ไม่” แล้วกดบันทึก

5. เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเลือกที่บัญชีและรหัสผ่าน

– ทำการเลือก Email Account ที่ต้องการจะตั้งค่า

6. เลือก ขั้นสูง/Advance

– Use SSL  เลือกเป็น OFF

– Authentication เลือกเป็น Password

– Server Port เป็น 143 หรือ 145

– Delete from Server   เลือก Never ในกรณีไม่ต้องการลบ Email จาก Server  เพื่อสำรองไว้

7. ตรวจสอบการตั้งค่า  Outgoing Server เลือก SMTP

ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าตามด้านล่างนี้

– Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

– User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น rukcom@yourdomain.com

– Password  รหัสผ่าน Email Account

– Use SSL  เลือกเป็น OFF

– Authentication เลือกเป็น Password

– Server Port เป็น 25 **หากใช้ 25ไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนเป็น 587 **

– (หากทำการตั้งค่าได้ถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นตอนที่ทำการ save และ sync)