Tmp

Tmp

ในการณีที่เป็นบริษัท หรือทีมขนาดใหญ่ ที่มีมากกว่า 1 คน หรือ 1 ทีมสามารถแชร์ Environment ร่วมกันโดยจะมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง หรือสิทธิในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง Environment ได้ ยกตัวอย่างเช่น

 

บริษัท หรือทีมของคุณ เป็น Account หลักที่ลงทะเบียนกับ Ruk-Com Cloud  และคุณต้องการจะส่งต่องาน หรือ มอบหมายงานบางโปรเจคสามารถ Share เฉพาะ Environment ได้โดยค่าบริการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกคิดที่ Account หลักเท่านั้น

 

 

account collaboration overview

 

 

 

ในส่วนของ Account จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  • primary
  • user

 

Primary คือ Account หลักที่เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสามารถเพิ่ม ลบ สมาชิกที่เข้าถึง Environment ต่างๆ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของ User ได้

 

User คือ Account ที่เห็น Env ที่มีการแชร์และให้สิทธิ์มา เช่น สามารถแก้ไขปรับแต่ง Environment  หรือทำได้แค่ ดูแลไม่สามารถแก้ไขได้ ค่าใช้จ่ายของ Environment ที่ถูกแชร์มาจะไม่ถูกคิดในบัญชีนี้